Docker İle Test Otomasyon Koşumu

  1. Bilgisayarımıza docker kurulumu ile başlıyoruz. Sisteminizde docker kurulu ise bu adımı geçebilirsiniz. İşletim sisteminize uygun olan versiyonu seçerek buradan indirme işlemini yapabilir ve adımları izleyerek kurulumu tammalayabilirsiniz.
  2. Gerekli Grid ve Container’ların yüklemesini yapacağız. selenium/hub, selenium/node-chrome-debug ve selenium/node-firefox-debug. Chrome ve Firefox container’ların debug versiyonlarını indirmemizdeki sebep test koşumlarında gözlemlemek istediğimiz. Bir araç ile bu node’ları inceleyebileceğiz. Buradan indireceğimiz Vnc server ile node’ların port bilgisi ile bağlanıp test koşumlarını inceleyebiliriz.
  • docker pull selenium/hub
  • docker pull selenium/node-chrome-debug
  • docker pull selenium/node-firefox-debug
  • docker run -d -p 4444:4444 — name selenium-hub selenium/hub
  • docker run -d -P — link selenium-hub:hub selenium/node-chrome-debug
  • docker run -d -P — link selenium-hub:hub selenium/node-firefox-debug
  • Ben daha önce 4444 portunda çalıştığım için bu yazıda 4447 portunu kullandım siz kullandığınız port ile grid console açabilirsiniz.

--

--

Test Automation Engineer at CicekSepeti.com / Lolaflora.com| Founder and designer at OleaLeather

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Ahmet Demirel

Ahmet Demirel

133 Followers

Test Automation Engineer at CicekSepeti.com / Lolaflora.com| Founder and designer at OleaLeather